Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > אודות > יחידות הרשות

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 יחידות הרשות 

בהמשך להקמת רשות המים, החל תהליך לגיבוש מבנה ארגוני מתאים. המבנה החדש המגובש בתקופה האחרונה נובע מתוך הצורך בריכוז הסמכויות ואחריות כוללת לניהול משק המים בישראל כמו גם יצירת שליטה, בקרה והגנה ברמת השטח על מקורות המים של מדינת ישראל.
 
המבנה הארגוני המתגבש בימים אלה נבנה על פי שלבי העבודה הבאים:
 
• גיבוש והטמעת החזון, מטרות ויעדי רשות המים, בהתבסס על קביעת מדיניות פיתוח ותפעול עתידי של משק המים, צרכי המשק, ומקורות המים הקיימים והעתידים לעמוד לרשותו.
 
• בחינת המצב הקיים של משק המים באמצעות זיהוי פערים, כפילויות ואי התאמה למשימות שהוגדרו, העלולים לפגוע ביעילות התפקודית של רשות המים.
 
• קביעת תפקידי היחידות השונות באמצעות הגדרת המשימות והתוצרים הנדרשים בכל אחת מהיחידות הארגוניות והגדרת כלל המשימות החדשות והעתידיות הנגזרות לרשות וחלוקתן ליחידות האמונות על ביצוען במסגרת הארגון.
 
• הגדרת תהליכי ליבה עיקריים באמצעות עיצוב תהליכים מרכזיים שיהוו את הבסיס לפעילותה של הרשות והנדרשים כחלק מהאחריות והפעילות הכוללת שלה כרגולאטור של משק המים. כל זאת בנוסף לניתוח תהליכים מקצועיים הנגזרים מתהליכי הליבה – אכיפה, פיקוח וזרימת מידע.
 
• קביעת המבנה הארגוני באמצעות הגדרת השיקולים בקביעת המבנה, ביצוע המבנה הארגוני לגבי כל יחידת מטה/חטיבה עד לרמת הפרט ופרוט כוח האדם של רשות המים כולל תאור התפקיד וקביעת רמת המשרה.

 
  דו"ח פעילות רשות המים לשנת 2014

 

 רשימת יחידות רשות המים

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?