Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > אודות

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 אודות 

בתחילת שנת 2007 הוקמה הרשות הממשלתית למים ולביוב במטרה לאחד את סמכויות הניהול והפיקוח במשק המים והביוב תחת גורם מקצועי ממשלתי אחד. רשות המים אחראית על ניהולו, תפעולו ואסדרתו של משק המים והביוב, כאשר המטרה העיקרית - לאפשר מתן שירותי מים וביוב, תוך השמת דגש על אספקת מים בכמות, באיכות ובאמינות מרבית, והכל באופן יעיל, תוך הגדלת הרווחה בת הקיימא של תושבי מדינת ישראל.
 

מטרות ויעדים עיקריים
• הספקת מים בכמות, איכות, אמינות ויעילות מרביות.
• ניהול ופיתוח משק המים והביוב באופן מקצועי ויעיל, תוך יישום מדיניות פיתוח קיימת, מזעור עלויות ותמיכה ביעדים לאומיים של מדינת ישראל.
• אסדרת משק המים ופיקוח על ספקי וצרכני מים באמצעות כלים כלכליים ומנהליים, תוך הגברת המודעות לשירות.
• שימור ושיקום מקורות המים הטבעיים של המדינה שהינם משאב אסטרטגי.
 

עיקרי פעילות רשות המים
• תכנון ופיתוח משק המים והביוב.
• ניהול מקורות המים ושמירה עליהם באמצעות ויסות ההפקה מהמאגרים וביצוע ניטור ודיגום.
• ניהול השימוש במים באמצעות הקצאות מים לצרכנים השונים.
• פיקוח על ספקי מים והביוב באמצעות מתן רישיונות הפקה ואספקה וביצוע בקרה על הקמת תשתיות.
• קביעת אמות מידה לשירות שעל ספקי המים וביוב לתת לצרכניהם.
• קביעת תעריפי מים וביוב והיטלי הפקה לכל השימושים.

 
מועצת רשות המים
לרשות המים קיימת מועצה (מועצת רשות המים) המורכבת מנציגי משרדי ממשלה בכירים ומנציגי ציבור. בסמכות מועצת הרשות לקבוע את חקיקת המשנה (כללים) לפעילות הרשות בנושאים רבים ביניהם אסדרת משק המים וקביעת תעריפים.
יו"ר מועצת הרשות הוא מנהל רשות המים. 

 

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?