Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > אודות > מועצת רשות המים

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 מועצת רשות המים 

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פועלת מתוקף סעיף 124טו לחוק המים, התשי"ט – 1959. המועצה אמונה על פי חוק המים לקבוע את מדיניות משק המים ולקבוע את חקיקת המשנה ("כללים") לביצועה, תוך שקיפות בתהליך קבלת החלטות, שיתופן בציבור ומתן אפשרות להשמיע עמדות. עד להקמתה של מועצת רשות המים ורשות המים ב-1.1.2007 סמכויות הפיקוח, ההסדרה, חקיקת המשנה וקביעת תעריפים של משק המים היו מפוזרות בין מספר רב של גורמים.

 

מיום 1.1.07 מועצת הרשות היא המוסמכת לקבוע את מכלול חקיקת המשנה ליישום המדיניות והסמכויות בנושאי מים וביוב. במקרים מסוימים סמכות זו מחליפה את הסמכות שהייתה נתונה בעבר לשרים, בטרם הקמת רשות המים, ובמקרים אחרים – הוענקו למועצה סמכויות חדשות ונוספות, והכל במטרה לרכז את הסמכויות השונות ואת קביעת הכללים בנושאים השונים בידי גוף מקצועי אחד אשר לו ראיה כוללת ורחבה לצד אחריות כללית לנושא.
 
על פי חוק המים על המועצה להתכנס לפחות אחת לחודשיים, והקוורום הדרוש לקבלת החלטות הינו יו"ר המועצה ושני חברים. בממוצע מתקיימות ישיבות המועצה אחת לחודש. אולם, על פי חשיבות ודחיפות הנושאים הנדונים, מתכנסת המועצה גם בתדירות של אחת לשבוע. הנושאים לדיון לקראת כל ישיבת מועצה וכן החלטותיה המתקבלות בישיבה מתפרסמים באתר האינטרנט של רשות המים.

המועצה החליטה להקים 4 ועדות משנה ייעודיות בעלות אופי ממליץ שתתכנסנה על פי הצורך:
• ועדת המשנה להתפלה.
• ועדת המשנה למערכת החמישית לאספקת מים לירושלים.
• ועדת משנה לתוכנית אב למשק המים. 

• ועדת משנה לבטחון מים.

 

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?

 כללים לשמיעת עמדות הציבור

 אודות המועצה

 קבצים להורדה