Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > אסדרה ותעריפים

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 אסדרה ותעריפים 

מקורות המים בישראל הם בבעלות הציבור ואולם, הממשלה עצמה אינה מפיקה ואינה מספקת מים. פעילות זו מתבצעת ע"י גופים פרטיים בדרך כלל שהם הבעלים או המפעילים של תשתיות מתאימות. בין גופים אלו, למשל, נמנית חברת המים הלאומית "מקורות", שהיא ספק המים הגדול ביותר בישראל ומפעילה את המוביל הארצי. מפיקים וספקים נוספים הם תאגידי מים וביוב עירוניים (באו בנעלי הרשויות המקומיות ומספקים שירותי מים וביוב בערים), אגודות מים פרטיות המספקות מים בעיקר למטרת חקלאות בהתיישבות הכפרית ועוד. 

כדי לפקח ולהסדיר את השימוש במים, ניתנו בידי רשות המים ומועצת רשות המים כלים לפקח על ספקי ומפיקי המים. הפיקוח נעשה באמצעות מתן הקצאות מים שנתיות לצרכנים חקלאים ותעשייתיים, הנפקת רישיונות הפקה ואספקה, קביעת תעריפי מים והיטלי הפקה וקביעת אמות מידה מחייבות לשירות שעל ספקי המים לתת לצרכניהם.

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?