רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 היטלי הפקה 

היטלי הפקה מוטלים על מפיקי מים ממקורות הפקה עצמיים. ההיטלים משולמים לאוצר המדינה. גובה היטלי ההפקה נקבע ע"י מועצת רשות המים, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת.
שיעורי היטלי ההפקה נקבעים על בסיס מס' פרמטרים אשר מתייחסים לאזור ההפקה, מקור ההפקה, סוג המים ואיכותם, מצב הידרולוגי, מטרת ההפקה, כמות ההפקה וסוג המפיק, כפי שהם הוגדרו בתוספת השנייה לחוק המים.
גובה ההיטלים וסיווגם נעשה על מנת להשיג ניהול נכון ומאוזן של משק המים, באמצעות מתן תמריצים כלכליים להפקות המאזנות את שימוש במקורות מים שונים, בהתאם למדיניות תפעול של רשות המים.


הבסיס לסיווג היטלי ההפקה
החל מיום 1.1.07 נכנס לתוקפו תיקון לחוק המים לעניין היטלי הפקה ממקורות מים, אשר שינה את מבנה היטלי ההפקה ושיעור


חלוקה לאזורי הפקה

הפקת המים מסווגת לפי אזור ההפקה לאחת משלוש קבוצות ומטרתה להביא לידי ביטוי את מאפייניו המיוחדים של כל אזור ואת צרכי משק המים. הסיווג לאזור מסוים משפיע על היטל הבסיס. להלן החלוקה לאזורי הפקה:
1) אזור ״מנותק״- לרבות האזורים הבאים: עמק חרוד, עמק בית שאן, בקעת הירדן וים המלח והערבה.
2) אזור ״סובב כנרת״ - לרבות האזורים הבאים: תחום המועצה המקומית מגדל, תחום עיריית טבריה, תחום המועצה האזורית עמק הירדן, אזור בקעת יבניאל, אזור רמת הגולן ואזור הגליל העליון.
3) אזור מערכת המים הארצית - כל אזור שאינו אזור ״מנותק״ ואינו אזור ״סובב כנרת״.
בערכים לחישוב נקבע כי היטל הבסיס לאזור מנותק נמוך מהיטל הבסיס לאזור סובב כינרת שנמוך מהיטל הבסיס לאזור מערכת המים הארצית.
 
 
מקור ההפקה
מקור ההפקה מתייחס ל-2 מקורות עיקריים: הפקה מקידוחים והפקה ממים עיליים (נחלים, מעיינות וימת כנרת).
1. קידוחים:  קיימת הפרדה בין 2 רמות עיקריות של איכות מים המופקים בקידוחי ההפקה -  מים באיכות של מי שתייה אשר אינם מחייבים טיפול נוסף לפני אספקתם לבית ומים אשר מחייבים טיפול נוסף, שמוגדר ברישיון ההפקה כ"טיוב".
פירוט ונוהל הגשת בקשה להכרה בהפקת טיוב קיים בדף
טיוב בארות

ה"טיוב" מתבצע ב-2 דרכים:
טיוב באמצעות מתקן טיפול -  על כמות המים המופקים בצורה זו נקבע היטל הפקה בגובה 0 ש"ח.
טיוב באמצעות מיהול -  על כמות המים המופקים לצורך טיוב באמצעות מיהול מוטל היטל הפקה מופחת בגובה של 50% מהיטל הפקת מים באיכות מי השתייה.
קיימת גם הגדרה נוספת של "מים מטוייבים", כאשר מים שלא ראויים לשתיה מסופקים לחקלאות. גם במקרה זה נקבע היטל בהיקף של 50% מההיטל הקובע.
2. מים עיליים: על מנת לעודד הפקת מים במורד הזרימה,  נקבע ההיטל בהתאם למיקום מתקן ההפקה של המים (מעלה, ביניים או מורד). מיקום הפקתם של המים העיליים נקבע ברישיון ההפקה של המפיק, כאשר לכל מיקום קיים היטל הפקה שונה. נציין רק שעבור הפקה במורד, גובה ההיטל הינו "0".מצב הידרולוגי (רלוונטי רק באזור הפקה סובב כנרת ובאזור מנותק)
המצב ההידרולוגי נקבע בחודש אפריל של כל שנה. הסטטוס נקבע על בסיס שיקולים שונים אשר המרכזי בהם הוא כמות ואיכות המים הזמינים להפקה בהתבסס על כמות משקעים אשר התקבלה בעונת החורף. המצב ההידרולוגי מוגדר על ידי פרמטר סטטוס הידרולוגי - "טוב", "בינוני" ו-"גרוע".

מטרת ההפקה
ערכי הבסיס לחישוב ההיטלים שונים בין המים המופקים למטרת חקלאות לבין מים המופקים לבית ותעשייה. ההקצאה לכל מטרה נקבעת בכל שנה ברישיון ההפקה של כל מפיק.

סוגי המפיקים
המפיקים באזור מערכת המים הארצית מסווגים ל-2 קבוצות: 1) מפיק ״עירוני״ 2) מפיק ש״אינו מפיק עירוני״ *.
מפיק יוגדר כ״מפיק עירוני״ ברישיון ההפקה, כאשר מתקיימים לגביו  2 תנאים מצטברים:
א) כמות המים המוקצית ברישיון ההפקה לצרכי בית ותעשייה עולה על 100,000 מ״ק.
ב) כמות המים המוקצית לבית ותעשיה כאמור גבוהה מהקצאת הבסיס לחקלאות.

*  מפיק ״שאינו מפיק עירוני״- כל מפיק אחר.

 

ההיטלים ואופן חישובם

1. אזור המערכת הארצית ע"פ הגדרתו בתוספת השנייה לחוק המים


מפיק עירוני
הפקה רגילה למטרות בית ותעשייה

א) הפקת "שימור" – כמות המבוססת על כושר ההפקה הפעיל של אותו מפיק (סכום הספיקות השעתיות של המשאבות המותקנות בקידוחים הפעילים).
ב) הפקת "בסיס" – כמות המבוססת על ה"כמות המוכרת " בהקצאה שנקבעה למפיק ברישיון ההפקה.
ג) "הפקת עידוד" – הפקת כמות מים מעל סכום הכמויות ב"הפקת שימור" ו-"הפקת בסיס" עד לסך ההקצאה המותרת כפי שמוגדר ברישיון ההפקה.
ד) הפקה חורגת" - הפקת מים העולה על כמות אשר הוקצתה למטרות בית ותעשייה ברישיון ההפקה של המפיק.

הפקת טיוב למטרות בית ולתעשייה

א) הפקת טיוב חלקי – הפקת מים מזוהמים אשר נמהלים במים באיכות מי שתייה לצורך הורדת ריכוז המזהמים עד לערכים המותרים בתקנות. גובה ההקצאה להפקה זו נקבע ברישיון ההפקה של המפיק על פי שיקולים שונים. עבור הפקה זו נקבע שיעור היטל של 50% מתעריפי הפקת מי שתייה ללא טיפול.
ב) הפקת שימור למיהול- הקצאה הנקבעת על בסיס כושר ההפקה של קידוחים המוגדרים כקידוחי מיהול. 
ג) הפקת עידוד למיהול- כמות הגדולה מהפקת השימור למיהול ועד לסך ההקצאה המותרת בהפקת מיהול.
ד) הפקת טיוב במערכת הארצית - הפקת מים מזוהמים אשר עוברים תהליך טיפול במתקן להרחקת מזהמים, מוכרת כהפקת טיוב מלא. גובה ההקצאה להפקה זו נקבע ברישיון ההפקה של המפיק על פי שיקולים שונים. על הפקה זו ניתן היטל בשיעור 0 ₪ למ"ק.
* הערה: נבחנת אפשרות להגדיר חלק מהפקת הטיוב כהפקת בסיס.

 

מפיק שאינו עירוני
הפקה רגילה למטרות בית ותעשיה

א) הפקת "בסיס"- כמות המבוססת על ה"כמות המוכרת " בהקצאה שנקבעה למפיק ברישיון ההפקה.
ב) הפקה שמעל לכמות הבסיסית - כל כמות ההפקה מעל לכמות הפקת הבסיס ועד לגובה ההקצאה המותרת למטרות בית ותעשיה.

 

הפקה למטרות חקלאות למפיקים עירוניים ולמפיקים שאינם עירוניים
הפקה רגילה למטרות חקלאות

א) הפקה ראשונה לקידוח לחקלאות במערכת הארצית - כמות הפקה השווה ל- 25% מסך הקצאת הבסיס (לפני הקיצוץ) לחקלאות למים המופקים בקידוח. במידה ומדובר ביישוב מתוכנן, ישוב הכלול ברשימת ישובים שהוכרו כישובים מתוכננים על ידי שר החקלאות  (מושבים וקיבוצים), ההפקה הראשונה מוגדרת כ- 25% מסך ההקצאה הבסיס או 300,000 מ"ק, הגדול מביניהם.
ב) הפקה נוספת לקידוח לחקלאות במערכת הארצית - כמות המים הגדולה מההפקה הראשונה לקידוח ועד לגובה ההקצאה המותרת ברישיון.
ג) הפקה משלימה לקידוח לחקלאות במערכת הארצית - כל כמות מים המופקת מעל לגובה ההקצאה לקידוח המותרת ברישיון*.
ד) היטל בצורת לקידוח לחקלאות (היטל מופחת) – כמות המים בהפקת בצורת לחקלאות נקבעת ברישיון ההפקה של המפיק במידה והוא מפיק באזורי בצורת כפי שפורסם ברשומות.
ה) הפקה ראשונה למים עיליים במעלה/ביניים/מורד לחקלאות במערכת הארצית - כמות מים השווה ל-25% מסך הקצאת הבסיס לחקלאות למים עיליים. במידה ומדובר ביישוב מתוכנן - כהגדרתו בתוספת השנייה לחוק המים - 25% מסך ההקצאה הבסיס או 300,000 מ"ק, הגדול מביניהם.
ו) הפקה נוספת למים עיליים במעלה/ביניים/מורד לחקלאות במערכת הארצית - כל הפקה אשר מעל הפקה ראשונה ועד כמות השווה ל- 80% מסך ההקצאה לחקלאות למים עיליים בסובב כנרת.
ז) הפקה משלימה למים עיליים במעלה/ביניים/מורד לחקלאות במערכת הארצית - כמות מים אשר מופקת מעל לגובה ההפקה הנוספת למים עיליים.

* החל מ- 2012 יושת היטל חריגה על ההפקה לחקלאות מעבר להקצאה.
הפקת טיוב לחקלאות

1.3.2.1 הפקה לקידוח מטוייב לחקלאות במערכת הארצית - על הפקה זו נקבע היטל הפקה של 50% מהתעריפים הרגילים.
1.3.2.2 הפקה לקידוח מטוייב לחקלאות בפטור מלא במע' ארצית - סך הקצאת המים לחקלאות מקידוח לטיוב מלא. על כמות זו נקבע היטל בשיעור 0 ₪ למ"ק.

הפקת סילוק
הפקת מים שפירים המיועדת לסילוק מים מאקוויפר, לרבות לצורכי הנמכת מפלס מי תהום באתרי בניה.

 

 טבלה 1.1: מדרגות הפקה לפי מטרות למפיק עירוני במערכת הארצית:

 

 

סיווג הפקה בהתאם לרישיון

הגדרה מילולית של פרטי תמחור

מפיק עירוני

 

 מפיק עירוני - בית ותעשייה

קידוח שפיר ומים עיליים

הפקת שימור לבית ותעשיה למפיק עירוני במע' ארצית

הפקה בסיסית למפיק עירוני לבית ותעשיה במע' ארצית

עידוד לבית ותעשיה למפיק עירוני במע' ארצית

הפקת בצורת לצריכה ביתית או תעשייתית

הפקה חורגת לבית ותעשיה למפיק עירוני במע' ארצית

טיוב מלא

עידוד לבית למפיק עירוני למים מטוייבים בפטור מלא

היטל בצורת לקידוח מטוייב לבית ותעשיה בפטור מלא

טיוב  50%

הפקת שימור למיהול למפיק עירוני לבית ותעשיה במע' ארצית

הפקת בסיס למיהול למפיק עירוני לבית ותעשיה במע' ארצית

הפקת עידוד למיהול למפיק עירוני לבית ותעשיה במע' ארצית

היטל בצורת לקידוח מטוייב לבית ותעשיה במערכת הארצית (50%)

חקלאות

קידוח שפיר

הפקה ראשונה לקידוח לחקלאות במערכת ארצית

הפקה נוספת לקידוח לחקלאות במערכת ארצית

היטל בצורת לקידוח לחקלאות

הפקה משלימה לקידוח לחקלאות במערכת ארצית

מים עיליים:

1.  מעלה

2.  ביניים

3. מורד

הפקה ראשונה למים עיליים במעלה לחקלאות במערכת ארצית

הפקה נוספת למים עיליים במעלה לחקלאות במערכת ארצית

הפקה משלימה למים עיליים במעלה לחקלאות במערכת ארצית

הפקה ראשונה למים עיליים בביניים לחקלאות במערכת ארצית

הפקה נוספת למים עיליים בביניים לחקלאות במערכת ארצית

הפקה משלימה למים עיליים בביניים לחקלאות במערכת ארצית

הפקה ראשונה למים עיליים במורד לחקלאות במערכת ארצית

טיוב מלא

הפקה לקידוח מטוייב לחקלאות בפטור מלא במע' ארצית

היטל בצורת לקידוח מטוייב לחקלאות- פטור

טיוב  50%

הפקה ראשונה לקידוח מטוייב לחקלאות במערכת ארצית (50%)

הפקה שניה לקידוח מטוייב לחקלאות במערכת ארצית (50%)

היטל בצורת לקידוח מטוייב לחקלאות

מחזור

 

הפקת מיחזור מים שפירים במע' ארצית

סילוק

 

הפקה עצמית לסילוק במערכת הארצית

  

 

טבלה 1.2: מדרגות הפקה לפי מטרות למפיק שאינו עירוני במערכת הארצית:

סיווג הפקה בהתאם לרישיון

הגדרה מילולית של פרטי תמחור

מפיק שאינו עירוני

 

בית ותעשייה

קידוח שפיר ומים עיליים

הפקה בסיסית לבית ותעשיה למפיק שאינו עירוני במע' הארצית

הפקה מעל הכמות הבסיסית למפיק שאינו עירוני לבית ותעשיה במע' ארצית

הפקת בצורת לצריכה ביתית או תעשייתית

הפקה חורגת למטרות בית ותעשייה למפיק שאינו עירוני במע' ארצית

טיוב מלא

הפקת טיוב במערכת ארצית

היטל בצורת לקידוח מטוייב לבית ותעשיה בפטור מלא

טיוב 50%

הפקה אחידה מטוייבת למטרות בית ותעשיה למפיק שאינו עירוני במערכת הארצית (50%)

היטל בצורת לקידוח מטוייב לבית ותעשיה במערכת הארצית (50%)

חקלאות

קידוח שפיר

הפקה ראשונה לקידוח לחקלאות במערכת ארצית

הפקה נוספת לקידוח לחקלאות במערכת ארצית

היטל בצורת לקידוח לחקלאות

הפקה משלימה לקידוח לחקלאות במערכת ארצית

מים עיליים:

1.  מעלה

2.  ביניים

3. מורד

הפקה ראשונה למים עיליים במעלה לחקלאות במערכת ארצית

הפקה נוספת למים עיליים במעלה לחקלאות במערכת ארצית

הפקה משלימה למים עיליים במעלה לחקלאות במערכת ארצית

הפקה ראשונה למים עיליים בביניים לחקלאות במערכת ארצית

הפקה נוספת למים עיליים בביניים לחקלאות במערכת ארצית

הפקה משלימה למים עיליים בביניים לחקלאות במערכת ארצית

הפקה ראשונה למים עיליים במורד לחקלאות במערכת ארצית

טיוב מלא

הפקה לקידוח מטוייב לחקלאות בפטור מלא במע' ארצית

היטל בצורת לקידוח מטוייב לחקלאות- פטור

טיוב 50%

הפקה ראשונה לקידוח מטוייב לחקלאות במערכת ארצית (50%)

הפקה שניה לקידוח מטוייב לחקלאות במערכת ארצית (50%)

היטל בצורת לקידוח מטוייב לחקלאות

 
2.  אזור סובב כנרת ע"פ הגדרתו בתוספת השנייה לחוק המים

 

הפקה לבית ותעשייה

א) הפקה בסיסית למפיק שאינו עירוני בסובב כנרת - כמות המבוססת על ה-"כמות מוכרת" בהקצאה שנקבעה למפיק ברישיון ההפקה.
ב) הפקה מעל הכמות הבסיסית לבית ותעשייה למפיק שאינו עירוני בסובב כנרת - כל הפקה מעל לכמות ההפקה הבסיסית ושאינה חורגת מההקצאה, אשר נקבעה למפיק לצרכי בית ותעשיה.
ג) הפקה חורגת למטרות בית ותעשייה למפיק שאינו עירוני בסובב כנרת - כל כמות המים אשר מופקת מעל להקצאה לבית ולתעשייה, אשר נקבעה למפיק ברישיון ההפקה.


הפקה למטרות חקלאות

א) הפקה ראשונה לקידוח לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"- כמות מים השווה ל- 50% מסך ההקצאה לחקלאות של המפיק מקידוחי הפקה. במידה ומדובר ביישוב מתוכנן - כהגדרתו בתוספת השנייה לחוק המים - 50% מסך ההקצאה הבסיס או 300,000 מ"ק, הגדול מביניהם.
ב) הפקה נוספת לקידוח לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"- כל הפקה אשר מעל הפקה ראשונה ועד כמות השווה ל- 80% מסך ההקצאה לחקלאות של המפיק מקידוחי הפקה.
ג) הפקה משלימה לקידוח לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"- כמות מים אשר מופקת מעל לגובה ההפקה הנוספת בקידוח.
ד) הפקה ראשונה למים עיליים במעלה/ביניים/מורד לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"- כמות מים השווה ל-50% מסך ההקצאה לחקלאות למים עיליים בסובב כנרת.. במידה ומדובר ביישוב מתוכנן - כהגדרתו בתוספת השנייה לחוק המים - 50% מסך ההקצאה הבסיס או 300,000 מ"ק, הגדול מביניהם.
ה) הפקה נוספת למים עיליים במעלה/ביניים/מורד לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"- כל הפקה אשר מעל הפקה ראשונה ועד כמות השווה ל- 80% מסך ההקצאה לחקלאות למים עיליים בסובב כנרת.
ו) הפקה משלימה למים עיליים במעלה/ביניים/מורד לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"- כמות מים אשר מופקת מעל לגובה ההפקה הנוספת למים עיליים.

 

הפקת כבול (רק באזור סובב כנרת)

א) הפקת כבול (עמד בתנאי הרישיון) - הקצאה מותרת להפקת מים שפירים שנועדו להשקיית אדמות כבול.
ב) הפקת כבול (לא עמד בתנאי הרישיון) - כל כמות מים להפקת מים שפירים להשקיית כבול אשר גבוהה מההקצאה המותרת

 

טבלה 2: מדרגות הפקה לפי מטרות למפיק בסובב כנרת:

סיווג הפקה בהתאם לרישיון

הגדרה מילולית של פרטי תמחור

בית ותעשייה

קידוח שפיר  ומים עיליים

הפקה בסיסית לבית ותעשיה למפיק שאינו עירוני בסובב כנרת

הפקה מעל הכמות הבסיסית למפיק שאינו עירוני לבית ותעשיה בסובב כנרת

הפקה חורגת למפיק שאינו עירוני לבית ותעשיה בסובב כנרת

חקלאות

כבול

הפקת כבול (עמד בתנאי הרישיון)

הפקת כבול (לא עמד בתנאי הרישיון)

קידוחים

הפקה ראשונה לקידוח לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה נוספת לקידוח לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה משלימה לקידוח לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

מים עיליים:

1.  מעלה

2.  ביניים

3. מורד

הפקה ראשונה למים עיליים במעלה לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה נוספת למים עיליים במעלה לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה משלימה למים עיליים במעלה לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה ראשונה למים עיליים בביניים לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה נוספת למים עיליים בביניים לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה משלימה למים עיליים בביניים לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה ראשונה למים עיליים במורד לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

 

3. אזור מנותק ע"פ הגדרתו בתוספת השנייה לחוק המים

 

הפקה לבית ותעשייה

א) הפקה בסיסית למפיק שאינו עירוני באזור מנותק - גובה הקצאה זו נקבע בדומה למערכת הארצית.
ב) הפקה מעל הכמות הבסיסית לבית ותעשייה למפיק שאינו עירוני באזור מנותק - כל הפקה מעל לכמות ההפקה הבסיסית ושאינה חורגת מההקצאה, אשר נקבעה למפיק לצרכי בת ותעשיה.
ג) הפקה חורגת למטרות בית ותעשייה למפיק שאינו עירוני באזור מנותק - כל כמות המים אשר מופקת מעל להקצאה לבית ולתעשייה, אשר נקבעה למפיק ברישיון ההפקה.


הפקה למטרות חקלאות

א) הפקה ראשונה לקידוח לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"- כמות מים השווה ל- 50% מסך ההקצאה לחקלאות של המפיק מקידוחי הפקה. במידה ומדובר ביישוב מתוכנן - כהגדרתו בתוספת השנייה לחוק המים - 50% מסך ההקצאה הבסיס או 300,000 מ"ק, הגדול מביניהם.
ב) הפקה נוספת לקידוח לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"- כל הפקה אשר מעל הפקה ראשונה ועד כמות השווה ל- 80% מסך ההקצאה לחקלאות של המפיק מקידוחי הפקה.
ג) הפקה משלימה לקידוח לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"- כמות מים אשר מופקת מעל לגובה ההפקה הנוספת בקידוח.
ד) הפקה ראשונה למים עיליים במעלה/ביניים/מורד לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"- כמות מים השווה ל-50% מסך ההקצאה לחקלאות למים עיליים בסובב כנרת. במידה ומדובר ביישוב מתוכנן - כהגדרתו בתוספת השנייה לחוק המים - 50% מסך ההקצאה הבסיס או 300,000 מ"ק, הגדול מביניהם.
ה) הפקה נוספת למים עיליים במעלה/ביניים/מורד לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"- כל הפקה אשר מעל הפקה ראשונה ועד כמות השווה ל- 80% מסך ההקצאה לחקלאות למים עיליים בסובב כנרת.
ו) הפקה משלימה למים עיליים במעלה/ביניים/מורד לחקלאות בסובב כנרת בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"- כמות מים אשר מופקת מעל לגובה ההפקה הנוספת למים עיליים.

 

טבלה 3: מדרגות הפקה לפי מטרות למפיק באזור מנותק:

סיווג הפקה בהתאם לרישיון

הגדרה מילולית של פרטי תמחור

בית ותעשייה

קידוחים ומים עיליים

הפקה בסיסית לבית ותעשיה למפיק שאינו עירוני באזור מנותק

הפקה מעל הכמות הבסיסית למפיק שאינו עירוני לבית ותעשיה באזור מנותק

הפקה חורגת למפיק שאינו עירוני לבית ותעשיה באזור מנותק

חקלאות

קידוחים

הפקה ראשונה לקידוח לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה נוספת לקידוח לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה משלימה לקידוח לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

מים עיליים:

1.  מעלה

2.  ביניים

3. מורד  

הפקה ראשונה למים עיליים במעלה לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה נוספת למים עיליים במעלה לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה משלימה למים עיליים במעלה לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה ראשונה למים עיליים בביניים לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה נוספת למים עיליים בביניים לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה משלימה למים עיליים בביניים לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

הפקה ראשונה למים עיליים במורד לחקלאות באזור מנותק בסטטוס הידרולוגי "גרוע/ממוצע/טוב"

 

 

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?

 היטלי הפקה 2013

 היטלי הפקה 2012

 היטלי הפקה - שנים קודמות