Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > תכנון ופיתוח > תכנון משק המים

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 תכנון משק המים 

מים הינם מצרך קיומי בסיסי לאדם ולסביבה. משק המים מהוה תשתית אסטרטגית של מדינת ישראל וגורם חיוני לפיתוחה ולמימוש יעדיה הלאומיים. הייעוד העיקרי של משק המים בישראל הוא להבטיח אספקת מים ומתן שרותי ביוב לצרכנים השונים לפי אמות מידה מאושרות באיכות, כמות ואמינות נאותים וביעילות כלכלית, לטפל בשפכים ולנצל הקולחים תוך הגדלת הרווחה בת הקיימא של כלל צרכני המים. לפיכך, ניהול ופיתוח בר קיימא של משק המים נעשים במקצועיות, יעילות, הוגנות ושקיפות ועל פי אמות מידה מתקדמות, לרווחת הציבור ושמירת בריאותו. מקורות המים הטבעיים משוקמים ונשמרים.

 

עיקריה של תוכנית הפיתוח לשנים הקרובות:

פיתוח מפעלי מים המיועדים להוסיף מים למערכת הארצית וכן שדרוג והרחבת המערכת הקיימת על מנת למנוע צווארי בקבוק ולהבטיח אספקת מים באיכות, בכמות ואמינות מיטבית.


1. הקמת שלושה מתקני התפלה נוספים:
     • באזור שורק בהיקף של 150 מלמ"קש
     • באזור אשדוד בהיקף של 100 מלמ"קש
     • בגליל המערבי בהיקף של 50 מלמק"ש (עם השלמת ההליכים הסטטוטוריים בתוך שנה עד שנתיים)

2. הכפלת כושר הייצור של מתקן נוסף: הכפלת מתקן פלמחים מ- 45 מלמ"ק לשנה ל- 90 מלמ"ק לשנה.

3. השלמת הרחבת מתקן התפלה מעגן התפלה ל- 16.5 מלמ"ק בשנה.

4. חיבור מתקני ההתפלה למערכת הארצית - חיבור מתקני ההתפלה המיועדים בחוף נמצא כיום בשלבי ביצוע מתקדמים. כל חיבור מותאם בתכנונו לתפוקת המתקן:
    • חיבור מתקן התפלה שורק - בביצוע
    • חיבור מתקן התפלה אשדוד - בביצוע

5. הרחבות ותוספות במפא"ר לקליטת המים - עבודות שונות מבוצעות במפא"ר לצורך קליטת המים ושמירת גמישות תפעולית של המערכת.
    דוגמא ל-2 עבודות:
    • תחנת שאיבה וקו מחבר ירקון מערבי מזרחי, "קו חפץ חיים" - בביצוע
    • הרחבה של תחנות שאיבה במפא"ר דוגמת עוצם, תנובות – בשלב תכנון (לא בתכנית הפיתוח לשנים הקרובות)

6. תוספת איגומים במערכת הארצית:
    • מאגר חפץ חיים לויסות הכמויות המועברות מזרחה - בביצוע
    • הרחבת מאגרים במפא"ר דוגמת מאגר קולה, מאגר זוהר ב' - בתכנון (לא בתכנית הפיתוח לשנים הקרובות)

7. מובל מערבי  - בדיקת הצורך לאספקת מים דלי מלחים ישירות לערים - מוקדי הצריכה, ממתקן ההתפלה בחדרה דרומה למרחב גוש דן. החלופה הנשקלת היא תכנון המובל עד הרצליה וחיבור עם קו ירקון מערבי בצומת כביש 5 - בתכנון

8. חיבור לגוש דן דרום - חיבור גוש דן בחלקו הדרומי מכיוון מתקן ההתפלה בשורק. יאפשר אספקת מים מדרום ויקל על העומס במערכת קו ירקון מערבי - בתכנון


9. תוכנית אב לגליל מערבי - בתכנון


10. תוכנית אב לנגב (חלקי) - בביצוע


11. מערכת חמישית לירושלים - בביצוע


12. פעולות לשיקום אקוויפר החוף


13. המשך מניעת מלחים מאגם הכנרת


14. תוכנית אב לנחל שורק


15. גאולת הירקון - בביצוע

16. הנקז המזרחי - הרחבת מתקני התפלה גרנות ולהט (להתפלה כוללת של 30 מלמ"ק לשנה)

17. תגבור אספקת מים לערבה התיכונה ולערבה הדרומית


 

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?