Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > תכנון ופיתוח > תכנון משק המים > תוכנית אב למשק המים

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 תוכנית האב למשק המים 

רשות המים גיבשה תוכנית אב למשק המים לטווח הארוך. התוכנית עוסקת בסוגיות העיקריות המעסיקות את משק המים בישראל תוך עיצוב הפתרונות לאתגרים עתידיים ובסיוע של מיטב המומחים ובעלי העניין המעוניינים ויכולים לתרום לנושא מניסיונם, יכולתם וזמנם.
 

מטרת התוכנית היא לשלב ולסנכרן בין שיקולים הנדסיים של הבטחת אספקת מים כמותית ואיכותית עם שיקולים מבניים, כלכליים סביבתיים, חברתיים ומשפטיים.
אתגרים אלה מחייבים אותנו להיערך לעשורים הבאים באמצעות תוכנית אב ארוכת טווח שמהווה את הבסיס המקצועי לתכנון, פיתוח, ניהול ותפעול בר קיימא של משק המים וכן של רשות המים האמונה על הסדרת האספקה של שירות חיוני זה.


מרכיבי המדיניות של ניהול משק המים סוכמו במסגרת חזון ארוך טווח, מגובה בתוכנית פעולה למימושו. במסגרת התוכנית מוגדרים המטרות והיעדים ומנוסחים עקרונות המדיניות תוך ניתוח היתרונות והחסרונות של החלופות השונות במרבית תחומי הפעילות של רשות המים. בגוף התוכנית מנותחים הצרכים העקרוניים והפתרונות של הסוגיות העיקריות העומדות על הפרק ברמה ארצית.
 

החזון, המטרות והיעדים נגזרים מהיבטים של משק המים. מדינת ישראל נמצאת בעיצומו של תהליך שינוי מהותי של חזונה, מטרותיה ויעדיה. נדרשת התאמה מרבית בין היבטים ממלכתיים כוללים ובין כאלה המזוהים ישירות עם משק המים. תהליכי השינוי הינם דינאמיים באופיים לכן מוטל על משק המים לעצב תוכנית פעולה גמישה שתותאם ככל שניתן לשינויים חיצוניים, כולל אלה שאינם חזויים ומזוהים.

מאמץ מיוחד הוקדש להתאמת ושדרוג מערך הנתונים והמידע, הן לצרכי התכנון והן לדרישות הניהול והאסדרה (רגולציה). כלים תומכי החלטה שמתבססים על מערך זה מהווים את השדרה החשובה להבטחת תכנון רב-תחומי ורב-ייעודי בתנאים של אי וודאות והנחות תכנון המשתנות באופן דינאמי.


תוכנית מים לטבע
במסגרת תוכנית האב הארצית למשק המים, מגבשת רשות המים תכנית אב מים לטבע.
תכנית המים לטבע מבוצעת עבור רשות המים, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים
ומגובשת על ידי צוות היגוי בין משרדי הכולל נציגים של רשות המים, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה והמים, חב' תהל וחב' אביב AMCG.

במהלך עבודת הצוות וגיבוש תכנית האב, תוצג זו לציבור במטרה לקבל משוב. ההצגה תבוצע בשלבים לפורומים מקצועיים מצומצמים ולציבור הרחב.


מטרותיה המרכזיות של תכנית מים לטבע:
• עדכון ופירוט העקרונות המנחים לאופן השבה של מים לטבע.
• הגדרת כמויות ואיכויות המים להשבה לבתי גידול לחים במטרה לשמר, לשקם או לשחזר את המערכות האקולוגיות שהתקיימו בהן.
• פיתוח כלים לקביעת סדר עדיפות לבתי גידול לחים שישוקמו באמצעות הזרמת מים.
• מתן המלצות על כללים, תקנות ומנגנונים (כולל כלכליים) להבטחת מים לטבע.
• בניית כלי תומך החלטה המאפשר מערכת דינמית לקבלת החלטות.

 

 מים לטבע - דו"ח מסכם


 מים לטבע  - דו"ח התקדמות

 מים לטבע - תקציר דו"ח התקדמות

 תוכנית שיתוף הציבור למים בטבע

 מים לטבע - מילון מונחים

 

מסמכי מדיניות - תכנית האב למשק המים

 

 מסמך מדיניות תוכנית האב למשק המים - אוגוסט 2012 -  מהדורה 4 (סופי)

  Water Sector Master Plan v4 -  August 2012 
 

 מסמך מדיניות תוכנית האב למשק המים - יולי 2011 - מהדורה 3

 

 Water Sector Master Plan V3 - 4.7.2011

 

 מסמך מדיניות תוכנית אב למשק המים - דצמבר 2010 - מהדורה 2  

 

 

ימי עיון

 

  יום עיון להצגת תכנית האב למשק המים - 31.1.2012

 

 

 עיקרי התוכנית

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?