Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > משק מוניציפאלי > רשויות שטרם הקימו תאגיד

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 רשויות שטרם הקימו תאגיד 

בהתאם לסעיף 14 לכללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009
ו-2010) (תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה), תשע"ה-2014, נדרשות עיריות ומועצות מקומיות (לרבות מועצה מקומית תעשייתית) שטרם הקימו תאגיד מים וביוב:
(א) לפרסם באתר האינטרנט שלהן את התעריפים לפי כללים הנ"ל, לרבות כל שינוי או עדכון בהם לפי כללים אלה.
(ב) להעביר את פרטי הפרסום לרשות הממשלתית למים ולביוב (רשות המים).
(ג) רשות המים תפרסם באתר את פרטי הפרסום שהועברו לה על ידי הרשויות המקומיות.
(ד) עיריות ומועצות מקומיות (לרבות מועצה מקומית תעשייתית) לא יוציאו דרישת תשלום לפי הכללים הנ"ל, אלא לאחר שקוימו הוראות (א) ו- (ב) לעיל.


גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?