Skip Navigation Linksדף הבית > עברית > מידע נוסף > תנאי שימוש באתר

רשות המים לשירותך

פנו אלינו
טפסים להורדה
דיווח ספקי מים
מידע נוסף


תכנית האב למשק המים


 תנאי שימוש באתר 

תנאי שימוש במידע המוצג באתר- כללי

רשות המים (להלן: המשרד) מציעה את המידע בשירות מקוון זה/אתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים המפורטים בדף זה. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.
 

זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המשרד כולל אלו המתפרסמים בשירות זה שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
 

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט חייב כאמור לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.
 

צילומים
זכויות היוצרים לצילומים המופיעים באתר שמורות לצלמים. לא ניתן לבצע בצילומים שימוש מסחרי, לפרסם, לעבד או לשמור בארכיון לשם מטרות מסחריות.
  

חקיקה ופסיקה
זכויות ההקלדה והעריכה של החוקים והתקנות כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של המשרד שייכות להוצאת הלכות. זכויות היוצרים בחוקים ובפסיקה המופיעים באתר שייכות למדינת ישראל.
 

מפה אינטראקטיבית
זכויות היוצרים וזכויות השידור בשכבות המידע המופיעות במפה האינטראקטיבית שמורות למשרד ולגופים נוספים שזכויות שידור המידע באינטרנט נרכשו מהם. חל איסור לשדר מחדש את המידע המופיע באתר זה בכל מדיה שהיא, לרבות מדיה מודפסת, אינטרנט או כל צורה שהיא.
שימו לב: המפות אינן מהוות אסמכתא בכל מקרה למיקום גבולות.
 

קישורים לאתרים אחרים
בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
 

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
 

אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
 

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
 

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לפניות הציבור של המשרד. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך.
 

פניות למשרד
כל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המשרד, ניתן להפנות ישירות לפניות הציבור ברשות המים.
 

אחריות
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). מדינת ישראל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא מדינת ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. לא תישא מדינת ישראל באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. מדינת ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X. לעניין סעיף זה, "מדינת ישראל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.
  

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

 

גירסת הדפסה
שלח לחבר
האם דף זה עזר לך?